Seuraavassa julkinen lausuntoni koskien Suomen sitoutumista Wassenaar-järjestelyn mukaiseen tietoturvaohjelmistojen vientivalvontaan. Halukkaille tarjolla myös lyhennelmä.

Following is my public statement concerning the commitment of the Government of Finland to the export control of data security software according to Wassenaar arrangement. (In Finnish only, sorry)Wassenaar-järjestely vaarantaa tietoturvan kehityksen

Kaimani ja kollegani Timo Rinne kirjoitti Helsingin Sanomain
mielipidesivulla 21.12.1998 otsikolla "liberaalia salauspolitiikkaa".

Kirjoituksen sisältö koskien Wassenaar-järjestelyn vaikutuksia
suomalaiseen tietokoneohjelmistojen vientiteollisuuteen oli sinänsä
varsin oikeaan osunut. Mikäli järjestelyn vaatimukset siirrettäisiin
tiukasti tulkittuna lainsäädäntöön, olisivat vaikutukset tiettyjen
suomalaisten yritysten osalta musertavia. Valmiiksi pakattuja
ns. loppukäyttäjätuotteita myyvät yritykset joutuvat pahimmassa
tapauksessa hakemaan vientiluvan erikseen jokaiselle ulkomaille
myymäänsä ohjelmaan. Tällöin he joutuisivat myös hankkimaan
jokaiselta asiakkaaltaan kirjallisen vakuutuksen siitä, että kyseistä
ohjelmistoa käytetään vain kyseisen vientiluvan sallimalla tavalla.
Käytännössä tämä merkitsisi salausohjelmistojen viennin loppumista.

Salausohjelmistot, jotka viedään maasta lähdekoodina tai
komponentteina, joita voidan uudelleenkäyttää uusien salaustuotteiden
tekemiseen, ovat jo nykyisellään vientilupamenettelyn piirissä.
Huomata kannattaa se, että tällaisissa tapauksissa yksittäiset
vientikaupat ovat yleensä suurempia eikä vientilupamenettely niitä
kohtuuttomasti rasita. Joihinkin maihin on ollut mahdollista saada
vientilupia niin, että kaikki kyseiseen maahan tapahtuva yksittäisen
tuotteen vienti on ollut sallittua. Tällainen maa on ollut
mm. Yhdysvallat. Wassenaar-järjestelyn perusteella voidaan näiden
ns. koontilisenssien myöntäminen lopettaa, jolloin koko
tietoturva-alan toiminta Suomessa on vaarassa.

Väite siitä, että Suomen osallistuminen Wassenaar-järjestelyyn olisi
peruuttamaton, ei pidä paikkaansa. Jotta järjestelyn mukaisiin
toimiin voidaan Suomessa ryhtyä, pitää lainsäädäntöä muuttaa. Lait
Suomessa säätää eduskunta, joka voi tahtonsa mukaan joko ratifioida
tai jättää ratifioimatta järjestelyyn liittyvät säädökset. Pidän
epätodennäköisenä sitä, että Suomen Wassenaar-päätöksen takana olevien
seikkojen salaaminen olisi perusteltua kansallisen turvallisuuden
takia. Lähinnä kyseessä lienee se, että kokouksessa painostusta
harrastaneet valtiot (lue Yhdysvallat) ovat toivoneet kyseisten
seikkojen salaamista. Tällöin päätöksen taustojen julkaiseminen
saattaisivat hyvinkin jossain määrin vahingoittaa Suomen ja
Yhdysvaltain välisiä suhteita. Todennäköisesti asiassa on käytetty
lähinnä kaupallista painostusta. Se on hyvinkin saattanut liittyä
esimerkiksi Hornet-hävittäjien varaosiin ja aseistukseen tai vaikkapa
johokin aivan muuhun, kuten paperiteollisuuteen. Toimivassa
demokratiassa tuollaisten seikkojen julkituominen on mielestäni
erittäin tärkeää. Kansalliseen turvallisuuteen vetoaminen on
parhaimmillaankin vain huono tekosyy huonojen päätösten taustalla
olevien vaikuttimien salailuun.

Se, että Wassenaar-järjestelyn alaisia tuotteita saa edelleen vapaasti
käyttää ja levittää maan rajojen sisäpuolella ei tarkoita sitä,
etteikö järjestelyllä oltaisi kajoamassa kansalaisten yksityisyyteen.
Tähän on useita eri perusteita. Ulkomaille matkustava Suomen
kansalainen ei saisi viedä mukanaan salaustuotetta, jolla hän voisi
olla turvallisesti yhteydessä kotimaassa olevaan palvelimeensa, vaan
hänen on ulkomailla ollessaan joko oltava "incommunicado" tai
saatettava yksityiset ja mahdollisesti arkaluonteiset viestinsä ja
salasanansa kenen tahansa halukkaan kuunneltaviksi.

Toinen erittäin suuri hankaluus perustuu kollegani kirjoituksessakin
esiin otettuun salausmenetelmien tietojärjestelmiin integroinnin
vaikeuteen. Jos ja kun korkealuokkaisen tietoturvaohjelmiston
tekeminen on vaikeaa, on se myös hyvin kallista. Siksi erityisesti
pienissä maissa ollaan helposti tilanteessa, jossa korkealuokkaista
tietoturvatekniikkaa ei kertakaikkiaan kannata tuottaa markkinoiden
pienuuden takia. Tämä johtaa pian tilanteeseen, että uusia
tietoturvatuotteita ei ole saatavilla, jolloin on yhdentekevää, saako
niitä käyttää ja levittää maan sisällä. Amerikkalaisia
ohjelmistotuottajia tämä ei tietenkään suuremmin haittaa, koska heidän
sisämarkkinansa ovat jo sinänsä riittävän suuret.

Jo edellä olevan valossa lienee itsestään selvää se, että tätä kautta
ollaan heikentämässä, paitsi kansalaisten oikeutta yksityisyyteen,
myös suomalaisten yritysten tietoturvaa. Väite siitä että vahvat
salausmenetelmät olisivat vain harvojen suomalaisorganisaatioiden
käytössä on väärä. Esim. PGP- ja SSH-ohjelmistot ovat käytössä varsin
monessa suomalaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Pelkästään
SSH-ohjelmalla on Suomessa kymmeniä tuhansia käyttäjiä. Vapaan
Internetissä tapahtuvan jakelun kautta SSH ja muut
tietoturvaohjelmistot ovat milloin tahansa kaikkien organisaatioiden
tai yksityisten kansalaisten hyödynnettävissä. Juuri tällainen vapaa
ohjelmien hyödynnettävyys on Wassenaar-järjestelyn perusteella
vaarassa, jolloin organisaatioiden ja kansalaisten mahdollisuudet
tietoturvaan merkittävästi rajoittuvat.

On itsestään selvää, ettei kryptografia voi korvata organisaation
ei-teknisten tietoturvakäytäntöjen puutteita. Yhtä selvää on se, että
taitamattomasti käytetyt salaustuotteet voivat pahimmassa tapauksessa
johtaa jopa tietoturvakäytäntöjen höltymiseen ja siten kasvattavat
tietoturvariskejä, koska saatetaan virheellisesti ajatella
salausohjelmiston käytön yksin ratkaisevan kaikki tietoturvaongelmat.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettevätkö salausohjelmistot olisi
erittäin tärkeitä apuvälineitä yritysten ja yksityisten kansalaisten
tietojen suojaamiseen. Eihän auton varashälytinkään ole yleisesti
ottaen tarpeeton, vaikka joku saattaa olla niin huolimaton, että
jättää epähuomiossa hälyttimen kaukosäätimen auton katolle.

Kirjoituksessa esitetystä mielipiteestä, että myös
Wassenaar-järjestelyn sallimilla ns. heikennetyillä salaustuotteilla
olisi paikkansa, olen jyrkästi eri mieltä. Se, että kyseisiä
tuotteita käytetään tällä hetkellä varsin laajasti esim. erilaisten
www-palvelujen suojaamiseen, osoittaa vain sen, ettei riskeihin
suhtauduta vakavasti ennen vahingon sattumista. Suuret suomalaiset
pankkiryhmät käyttävät Internet-palveluissaan 40-bitin pituisiin
salausavaimiin perustuvaa tiedonsiirtoa. On harhakuvitelmaa, että
kyseisellä tavalla suojatut tiedot olisivat suojassa varsinaisilta
atk-rikollisilta. Itse asiassa osaava korkeakouluopiskelija pystyy
murtamaan kyseisen salauksen muutamassa päivässä tavallisella
kotitietokoneella. Noin miljoona markkaa maksavalla salakirjoitusten
purkamiseen tarkoitetulla laitteella purkaminen tapahtuu muutamassa
sekunnissa. Voin vain ihmetellä, miten tietoturva-alan etujärjestön
edustaja voi julkisesti puolustella kyseisiä tuotteita. Vakaan
käsitykseni mukaan ne antavat käyttäjälleen ainoastaan väärän
turvallisuudentunteen, joka pahimmillaan johtaa terveen epäluulon
vähenemiseen ja sitä kautta tarjoaa parempia
ansaitsemismahdollisuuksia atk-rikollisille.

Ajatus vähemmän kriittisten kohteiden tietoturvallisuuden
suojaamisesta muilla kuin Wassenaar-järjestelyn tarkoittamilla
salausjärjestelmillä on outo. Julkisessa tietoverkossa tapahtuvaa
tietoliikennettä ei voi järkevästi suojata muilla menetelmillä.
Lisäksi rajanveto kriittisten ja ei-kriittisten tietojärjestelmien
välillä on jotakuinkin mahdotonta. Katson, että esimerkiksi
henkilökohtainen viestintäni pankkini, asianajajani, perheeni tai
työnantajani kanssa on kriittistä, vaikka se ainakaan yleensä ei
sisälläkään mitään ulkomaisia tiedustelupalveluja kiinnostavaa.
Kuitenkin vaikkapa rikolliset, jotka haluaisivat tyhjentää
pankkitilini, tai työnantajani kilpailijat, jotka haluaisivat tietää
työnantajani liikesalaisuuksia, saattaisivat hyvinkin olla
kiinnostuneita viesteistä. Mahdollisella tietovuodolla voisi helposti
olla peruuttamattomia taloudellisia tai inhimillisiä seurauksia.
Huomattavaa on myös se, että vähemmän kriittisten järjestelmien kautta
on usein pääsy kriittisempiin järjestelmiin.

Wassenaar-järjestelyn taustalla on periaatteessa tarve estää
ns. kaksikäyttötuotteiden leviäminen rikollisjärjestöjen ja
vihamielisten valtioiden käyttöön. Tämä on kestämätön peruste
tietokoneohjelmien vientirajoituksille. Nykyisessä globaalien
tietoverkkojen maailmassa tuskin minkään muun hyödykkeen salakuljetus
on niin helppoa kuin tietokoneohjelman. Ainoa vaikutusmekanismi,
jolla salaustuotteiden joutumista "vääriin käsiin" hillitään, on tehdä
salausohjelmien tuottaminen taloudellisesti kannattamattomaksi.
Samalla estetään maailmanlaajuisten standardien muodostuminen, jolloin
salausohjelmien käyttö kansainvälistyvässä maailmassa on mahdotonta.
Tällöin kyseiset salausohjelmistot eivät ole kenenkään muunkaan
käytettävissä, mikä ei tunnu huolettavan kaimaani eikä hänen
edustamaansa Tietoturva ry:tä.

Yksittäisten vientien välittämiseen tarkoitetun vahvaa kryptografiaa
hyödyntävän salausohjelman tekeminen on helppoa ja alan kirjallisuutta
on saatavilla runsaasti. Jo pienelläkin rikollisorganisaatiolla on
taloudelliset mahdollisuudet sisäiseen käyttöön tarkoitetun
salausohjelman tekoon puhumattakaan vihamielisistä valtioista.
Vientirajoitukset nimenomaan estävät maailmanlaajuisia standardeja
noudattavien salausohjelmien leviämisen tavallisille lainkuuliaisille
kansalaisille sekä atk-rikollisilta parhaansa mukaan suojautuville
organisaatioille. Tämä ei ole eikä voi olla kenenkään etu.


Helsingissä, 22.12.1998

Timo J. Rinne <tri@iki.fi>
puheenjohtaja, OtaData ry
tekninen johtaja, SSH Communications Security Oy